انتخاب امواج پرس

خاتمه بقایای داعش در جهان

29 13 هنگامی که پروژه داعش در سال ۲۰۱۴ آغاز به فعالیت های تروریستی نمود، خبرنگاران جنگ ومنازعات وکارشناسان تروریسم به این گروه که متشکل…