صحت

آیا نوشیدن قهوه مفید است یا مضر؟

با آنکه در گذشته برخی پژوهش‌های طبی از مشکلات صحی ناشی از نوشیدن قهوه هشدار داده بود، اما تحقیقات جدید شواهد قوی را ارایه کرده است که بر مزایای متعدد صحی قهوه تاکید دارد.