برگزاری نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی در بادام باغ کابل

نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی روز گذشته در بادام باغ کابل برگزار شد. 

معاون اداری ریاست الوزراء در بیست و نهمین نمایشگاه محصولات کشاورزی کشور می‌گوید که در حال حاضر هشتاد درصد نیروی کار در بخش کشاورزی سرگرم کار استند، که اگر به این بخش توجه شود در یک دهه می‌تواند ۱.۲ میلیون شغل ایجاد کند.

عبدالسلام حنفی می‌افزاید که ۲۱ تا ۳۳ در صد  تولید ناخالص داخلی کشور را فرآورده‌های کشاورزی تشکیل می‌دهد. 

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء، گفت: «و فعلن هم با وزارت محترم زراعت به وزارت محترم انکشاف دهات و به وزارت محترم انرژی و‌ آب  به ‌هر ‌یکی تخمینأ در حدود ۱۴۰ چک پاینت‌ها وظیفه سپرده شده که این‌ها باید در ظرف سه ماه  هر یکی باید اعمار‌ بکنند.»

در همین حال معاون اقتصادی ریاست الوزراء نیز می‌گوید که ۶۸ درصد غذای کشور را فرآورده‌های کشاورزی تشکیل می‌دهد، و از تمامی نهادهای دولتی می‌خواهد که از محصولات کشاورزی استفاده کنند. 

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، گفت: «به صورت خاص برای توان‌هموطنان ادارات حکومتی می‌خواهم که از محصولات زراعتی پشتیبانی کنند ضروریات خود را از محصولات زراعتی بر آورده بسازند که هم ویتامین دارد و از اوصاف صحی بهره مند است.» 

رییس الوزراء امارت اسلامی نیز در پیامی گفته است که در حال حاضر زمینه خوب برای رشد کشاورزی در کشور فراهم شده است و از سرمایه گذاران خواسته است تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حال که الحمدالله اشغال به پایان رسیده و امنیت در تمام جغرافیایی کشور تأمین‌ است بنا زمینه خوب برای افزایش محصولات کشاورزی وجود دارد..» 

عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «ما تصمیم ‌داریم که این ارازی افغانستان ‌را به پنج بخش تقسیم کنیم

ساحات زراعتی را به زراعت اختصاص بدهیم 

ساحات مالداری‌را به مال‌داری اختصاص بدهیم

ساحات تجارتی را به تجارت اختصاص‌بدهیم 

ساحات صنعتی و فابریکه و کارخانه شه به صنعت و‌ کارخانه اختصاص بدهیم و ساحات رهایشی‌اش را به رهایشی اختصاص بدهیم.»

شماری از شرکت کنندگان بیست و نهمین نمایشگاه محصولات کشاورزی برگزاری همچون نمایشگاه‌ها را سودمند می‌دانند.

سکینه عطایی، شرکت کننده، گفت: «بسیار زیاد‌ مفید است بخاطریکه بسیاری افراد که است دختر خانم‌ها نمی‌‌توانند که ‌در ‌اینجا اشتراک‌کنند ما می‌توانیم به آنها یک الگو‌ شویم و‌ بیایند اینجا در برنامه ها اشتراک‌ کنند و ‌دوکان جور‌ کنند.»

این نمایشگاه برای چهار روز ادامه دارد و شرکت کنندگان در ۲۶۳ غرفه که از این جمله ۵۶ غرفه برای بانوان اختصاص یافته  محصولات شان را به نمایش گذاشته اند.

منبع

Be the first to comment on "برگزاری نمایشگاه فرآورده‌های کشاورزی در بادام باغ کابل"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*