هفت تن در نتیجه یک انفجار در بلوچستان پاکستان کشته شدند

در اثر یک انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان حداقل هفت تن کشته شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که انفجار اواخر روز دوشنبه کنار سرک یک موتر را هدف قرار داد.

محمد بلوچ رئیس پولیس تربت به رادیو صدای امریکا گفته است که افراد سوار در موتر روانه یک محفل عروسی بودند.

پولیس می گوید افراد کشته شده غیرنظامی اند. رئیس یک انجمن محلی نیز در میان کشته شدگان است.

مسئولیت این حمله را هنوز کسی بدوش نگرفته ولی در گذشته چنین حملات به گروهای ملی گرای بلوچ و اسلامگرایان تندرو٬ نسبت داده شده است.

در اثر یک انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان حداقل هفت تن کشته شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که انفجار اواخر روز دوشنبه کنار سرک یک موتر را هدف قرار داد.

محمد بلوچ رئیس پولیس تربت به رادیو صدای امریکا گفته است که افراد سوار در موتر روانه یک محفل عروسی بودند.

پولیس می گوید افراد کشته شده غیرنظامی اند. رئیس یک انجمن محلی نیز در میان کشته شدگان است.

مسئولیت این حمله را هنوز کسی بدوش نگرفته ولی در گذشته چنین حملات به گروهای ملی گرای بلوچ و اسلامگرایان تندرو٬ نسبت داده شده است.

در اثر یک انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان حداقل هفت تن کشته شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که انفجار اواخر روز دوشنبه کنار سرک یک موتر را هدف قرار داد.

محمد بلوچ رئیس پولیس تربت به رادیو صدای امریکا گفته است که افراد سوار در موتر روانه یک محفل عروسی بودند.

پولیس می گوید افراد کشته شده غیرنظامی اند. رئیس یک انجمن محلی نیز در میان کشته شدگان است.

مسئولیت این حمله را هنوز کسی بدوش نگرفته ولی در گذشته چنین حملات به گروهای ملی گرای بلوچ و اسلامگرایان تندرو٬ نسبت داده شده است.

منبع

Be the first to comment on "هفت تن در نتیجه یک انفجار در بلوچستان پاکستان کشته شدند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*