افغانستان

زنان افغان در واکنش‌ به نشست شورای امنیت: رویکرد این شورا مایوس‌کننده است

به دنبال تقاضای رییس شورای امنیت ملل متحد در مورد لغو دستورهای طالبان در خصوص محدویت بر زنان افغان و برگزاری نشست این شورا در پشت درهای بسته، شماری از مدافعان حقوق زن رویکرد این شورا را مایوس‌کننده خواندند.